Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogicznaZasady oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom i młodzieży będą zależały od wewnętrznych rozstrzygnięć przyjętych w placówce. W odniesieniu do dzieci i uczniów z niepełnosprawnością przepisy wskazują, że co najmniej dwa razy w roku zespół powinien dokonać wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka z uwzględnieniem oceny efektywności indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sformułowanie na jej podstawie wniosków do dalszej pracy z uczniem może odbywać się również z taką częstotliwością, co pozwoli w jednym czasie na kompleksową analizę działań podejmowanych w szkole na rzecz wszystkich uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W zakresie oceny skuteczności pomocy udzielanej dzieciom i uczniom można bazować na:

 • ocenie postępów dziecka dokonanej przez specjalistów, np. logopedę, psychologa, terapeutę (specjalistyczna ocena postępów terapii, realizacja celów określonych w programie zajęć, w którym dziecko uczestniczy, ocena efektywności zawarta w dziennikach zajęć specjalistów),
 • wynikach obserwacji pedagogicznych prowadzonych przez nauczycieli (arkusze obserwacji, analiza prac dziecka/ucznia, obserwacja zachowania),
 • ocenie rodziców i samego ucznia (np. wywiad, rozmowa, kwestionariusz obserwacji).

Istotnym elementem dokonywanej oceny jest analiza wyników i sformułowanie wniosków służących poprawie jakości działań przedszkola i szkoły w obszarze udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W odniesieniu do indywidualnych oddziaływań podejmowanych na rzecz uczniów i wychowanków mogą one obejmować zmiany w zakresie:

 • decyzji o zakończeniu udzielania pomocy w danej formie,
 • wskazania nowych form wsparcia, w tym np. zajęć organizowanych w formie indywidualnej,
 • zmiany wymiaru i częstotliwości pomocy udzielanej w określonej formie,
 • sposobu komunikowania się z rodzicami, częstotliwości i formy kontaktów,
 • modyfikacji IPET dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia działań,
 • zintensyfikowania działań w określonym obszarze lub określenia innych obszarów wsparcia dziecka,
 • zastosowania nowych form lub metod pracy z dzieckiem,
 • korekty działań podejmowanych w trakcie bieżącej pracy i/lub zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia,
 • zasad współpracy nauczycieli i specjalistów na rzecz konkretnego dziecka.

Praktycznym rozwiązaniem w zakresie oceny postępów ucznia, oprócz wpisu w dzienniku, może być przekazanie wychowawcy przez specjalistę pracującego z dzieckiem podsumowania w formie pisemnej, na odrębnym druku (np. wydruku podsumowania, jeśli dziennik prowadzony jest według autonomicznego wzoru przyjętego w szkole). Oszczędzi to analizowania wielu dzienników przez wychowawcę i może ułatwić zebranie pełniejszej informacji o wszystkich uczniach w klasie, od wszystkich specjalistów z nimi pracujących.

Autor: Marzenna Czarnocka, www.epedagogika.pl.

Komentarze