Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzieRozwód zmienia w życiu nie tylko stan cywilny, ale również kwestie finansowe. Wspólny majątek małżonków będzie trzeba podzielić.

Czy można podzielić majątek wspólny w czasie rozwodu?

W małżeństwie istnieją trzy rodzaje majątku - majątek wspólny, majątek osobisty męża oraz majątek osobisty żony. Majątek wspólny będzie trzeba w związku z rozwodem podzielić. Można to zrobić zarówno w czasie sprawy rozwodowej jak i w odrębnym postępowaniu. Kiedy sąd dokona podziału majątku w wyroku rozwodowym? Jeśli nie będzie on na tyle skomplikowany aby wydłużyć postępowanie i przynajmniej jeden z małżonków złoży od to wniosek, sąd będzie mógł zamknąć rozwód i podział majątku w jednym postępowaniu.

Podział majątku w odrębnym postępowaniu

Podział majątku w odrębnym postępowaniu jest możliwy po złożeniu wniosku o jego dokonanie. W tym wniosku znaleźć powinny się informacje takie jak: podstawa prawna (będzie nią wyrok rozwodowy), oznaczenie wnioskodawcy i uczestnika postępowania wraz z numerami PESEL, adresami. Należy też zamieścić datę, miejscowość i podpis. Jeśli decydujemy się na działanie przez pełnomocnika, który będzie nas reprezentować w postępowaniu (może to być ten sam prawnik, który prowadził sprawę rozwodową), należy do wniosku załączyć także potwierdzenie umocowania pełnomocnika. Dokument powinien też zawierać dokładne wskazanie składników majątku, który podlega podziałowi. Można w nim uwzględnić także roszczenia dotyczące ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, nakładów wydatków, świadczeń.

Jak drogi jest podział majątku?

Podział majątku będzie tym droższy, im bardziej będzie skomplikowany i im dłużej będzie trwać postępowanie. Sąd może przeprowadzić podział na kilka sposobów. Istnieje możliwość fizycznego podziału składników majątku między byłych współmałżonków, podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży majątku, albo orzeczenia o spłacie jednego małżonka przez drugiego.

W koszty postępowania często należy wliczyć wynagrodzenie biegłego, którego powołuje się przy sprawach bardziej skomplikowanych. Koszt ten pokryje strona, która wniosła o powołanie biegłego. Kolejnym elementem jest wynagrodzenie pełnomocnika, jeżeli będzie on reprezentował stronę. Sam wniosek o podział majątku jest związany z opłatą od jego wniesienie. Jeśli zawiera on tylko żądania stron, koszt to 1000 złotych, jeżeli znajduje się w nim też plan podziału (który co do zasady ułatwia postępowania) - 300 złotych. Gdy wyrok nie będzie satysfakcjonujący dla stron, może ona złożyć apelację, od której opłata to kolejny 1000 złotych. Jeszcze jednym kosztem jest też opłacenie notariusza. Jego zaangażowanie będzie konieczne gdy podział majątku wiąże się z koniecznością podpisania aktu notarialnego (na przykład gdy dochodzi do sprzedaży nieruchomości).

Inne koszty związane z podziałem majątku to te, które odnoszą się do utrzymania nieruchomości, jeśli małżonkowie takową posiadają. Opłacenie bieżących rachunków leży po stronie byłego współmałżonka, który pozostaje w nieruchomości, zamieszkuje ją, korzysta z niej. Raty, kredyty lub podatki rozkładają się pomiędzy oboje byłych już współmałżonków. Taki stan utrzymuje się do czasu dokonania podziału.

Materiał przygotowano na podstawie informacji pochodzących ze strony https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/.

Komentarze