Zabawki ze straganów

Zabawki ze straganówOkres letni sprzyja kupowaniu zabawek na straganach. W momencie kupna jednak nie każdy z nas jako konsument zastanawia się nad tym, czym tak naprawdę jest zabawka i kiedy jest ona w pełni bezpieczna dla dziecka? Na co zatem warto zwrócić uwagę podczas kupna? Jakie wymagania są stawiane producentom zabawek? Kiedy zabawka jest zgodna z normami Unii Europejskiej?

Zabawki w UE - wymagania i definicja

O tym, kiedy dany wyrób może być kwalifikowany jako zabawka mówi Dyrektywa nr 2009/48/WE, która weszła w życie 20 lipca 2011 roku. Oznacza to, że od tego momentu wszystkie zabawki muszą spełniać szczegółowe wymagania dotyczące oznakowania CE, ostrzeżeń, zagrożeń, jakie mogą stwarzać, a także te powiązane z obowiązkiem posiadania deklaracji zgodności produktu. To tylko niektóre restrykcje, jakie nakłada powyższa dyrektywa. O tym, co jeszcze jest istotne z punktu widzenia producenta czy importera zajmę się w kolejnym akapicie.

Kolejną nowością jest zmiana definicji zabawki. Zgodnie z przepisami jest to wyrób zaprojektowany lub przeznaczony do zabawy oraz taki, który ze względu na swoje cechy charakterystyczne lub wygląd może być użyty do zabawy przez dzieci w wieku poniżej 14 lat. Dodatkowo definicja została rozszerzona o zmiany dotyczące definiowana innych produktów przeznaczonych do zabawy m. in. ze względu na kategorię wagową dziecka. Przykładowo, sprzęt sportowy przeznaczony dla dzieci o wadze poniżej 20 kilogramów jest wciąż zabawką (deskorolka), natomiast przekroczenie tego kryterium skutkuje klasyfikacją tej zabawki już jako sprzęt sportowy.

Producencki zawrót głowy

Nowe regulacje prawne kładą szczególny nacisk na producenta i jego obowiązki względem wprowadzenia zabawki do obrotu. Niezwykle istotne jest, by zaprojektowana i wyprodukowana zabawka, a także substancje do niej użyte były zgodne z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa tj. nie zagrażały życiu i zdrowiu jej użytkownika. Aby mieć pewność, że tak jest muszą zostać przeprowadzone badania próbek produktów, co zdecydowanie ułatwia późniejszą ocenę zgodności i bezpieczeństwa. Następnie należy sporządzić dokumentację techniczną i uzyskać deklarację zgodności WE i przechowywać je przez 10 lat od wprowadzenia zabawki w obieg tak, by w razie nieprawidłowości można było przedstawić je organom kontrolującym (jeśli będą mieć takie żądanie). Natomiast jeżeli okaże się, że po przeprowadzeniu takiej kontroli zabawka (wciąż) nie spełnia norm, producent powinien odnotować to w ewidencji skarg zabawek niezgodnych z wymaganiami, a także baczniej monitorować działania dystrybutora. Dodatkowo warto wspomnieć, że producent ma obowiązek umieszczenia na produkcie oznakowania CE i informacji umożliwiających identyfikację (nazwa, typ oraz numer partii, serii lub modelu).

Powyższe obowiązki są dość restrykcyjne, odpowiedzmy sobie teraz zatem na pytanie: w jaki sposób ich zaostrzenie wpłynie na życie kupującego?

Przede wszystkim bezpieczeństwo, czyli praktyczne zastosowanie norm

Nowa dyrektywa zdecydowanie uwypukliła aspekt bezpieczeństwa na kilku płaszczyznach:

  • przeprowadzanie stosownych kontroli na zewnętrznych granicach Wspólnoty i na obszarze UE, wliczając w to kontrole w firmach zabawkarskich (zabawki niezgodne z normami są natychmiast wycofywane z rynku);
  • obowiązek dotyczący sprawdzenia czy ocena zgodności zabawki z normami dokonana przez producenta została przeprowadzona prawidłowo, jeśli nie - importer musi samodzielnie wykonać testy dotyczące danego produktu;
  • na zabawce muszą znaleźć informacje dotyczące substancji, które są alergenami (część produktów została wycofana z racji substancji zapachowych wywołujących silne reakcje uczulające) - tu warto także przyjrzeć się normie EN 71-1 dotyczącej właściwości mechanicznych i fizycznych zabawek;
  • produkty przeznaczone do zabawy, zwłaszcza te składające się z małych elementów mają zaostrzone wymagania w kwestii ustalenia zagrożeń udławienia się lub uduszenia przez dziecka zabawką;
  • niezgodność wyrobu z Dyrektywą skutkuje nałożeniem dotkliwych kar finansowych przez państwa członkowskie.

Zabawkowy raj

Kolorowe, pachnące frykasy zabawkarskie mają dostarczyć najmłodszym jak najwięcej radości. Nie zawsze jednak to, co kolorowe, pachnące i przyciągające wzrok na letnich straganach jest odpowiednio przebadane i w pełni bezpieczne, dlatego zanim zdecydujemy się na kupno zabawki sprawdźmy czy posiada ona odpowiednie znaki, atesty, czy jest wykonana z materiałów, które nie zawierają w sobie m. in. metali ciężkich, substancji rakotwórczych, mutagennych czy też szkodliwie wpływających na układ rozrodczy.

Co jeśli jednak okaże się, że zabawka nie spełnia norm europejskich?

  • Skontaktuj się z Izbą Handlową lub z UOKiK,
  • Dokonaj zgłoszenia poprzez podanie informacji o producencie (muszą znajdować się na etykiecie dołączonej do zabawki bądź na opakowaniu), czas zakupu, zdjęcia i pudełko, w którym znajdował się wyrób.

Łańcuch dobrej zabawy

Dobrej zabawy, w tym przypadku, znaczy zgodnej z normami UE, a co za tym idzie bezpiecznej - odpowiednio zaprojektowanymi przez producenta zabawkami, sprawdzonymi przez importera. Wszystko ostatecznie zakończone przemyślanym zakupem przez rodzica. Dobre zabawki, czyli pewne - z pewnego źródła, niezagrażające życiu lub zdrowiu, niepowodujące alergii czy problemów zdrowotnych w przyszłości. W końcu przyszłość naszych dzieci to i nasza przyszłość - dołóżmy zatem wszelkich starań, aby powyżej omówione zagadnienia nie spędzały nikomu z nas snu z powiek, a przyczyniły się jedynie do świetnej zabawy!

Ocena: 5.0